Tag: kafka

  • Apache Kafka so với các Integration Middleware khác (MQ, ETL, ESB)

    Bài gốc: Apache Kafka vs. Integration Middleware (MQ, ETL, ESB) (slideshare.net) Trong bài viết này, tác giả tìm hiểu và phân tích sự khác biệt giữa Tác giả đề cập đến một vài best practices và anti-pattern, cũng như cách các khái niệm và công cụ này bổ sung cho nhau trong Enterprise Architecture. Các […]